คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
Email : journalgraduaterbru@gmail.com